अबब!एका खड्ड्यावर वीस हजार रुपये खर्च , खड्डा मात्र आहे तसाच

जागरूक नागरिक मंचाकडून मानवी साखळी तयार करून निषेध